Konkurss “Zelta lauks Latvijā” 2014 – jau 5. gadu!

Konkursa Zelta lauks Latvijā 2014 organizēšanai izveidota rīcības komiteja un Konkursa vērtēšanas komisija.

Konkursa rīcības komiteja:
Priekšsēdētājs: Egils Sviķis, SIA BALTIC AGRO
Priekšsēdētāja vietnieks: Rihards Krastiņš, Nodibinājuma Fonds Latvijas Lauksaimniecības attīstībai dibinātājs
Komitejas locekļi: kompāniju pārstāvji
Konkursa vērtēšanas komisija: Jānis Kopmanis, Aiga Tillere, Aiva Kupfere
Priekšsēdētāji Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē, Latgalē: kompāniju izvirzītie speciālisti
Komisijas locekļi: konkursa rīcības komitejas locekļi
Vērtēšanas komisijas darbu metodiski vada un konkursa vērtēšanas materiālus apkopo agronoms Jānis Kopmanis.

Konkursa Zelta lauks Latvijā 2014 nolikums
Konkursa mērķis: izmantojot konkursa Zelta lauks Latvijā 2009, Zelta lauks Latvijā 2010, Zelta lauks Latvijā 2011 un Zelta lauks Latvijā 2012 iegūtos rezultātus, popularizēt veiksmīgāko ziemas kviešu, ziemas rapšu un lauku pupu audzētāju pieredzi Latvijā.

Konkursā var piedalīties: saimniecības, kurās apsaimniekojamā platība ir vismaz 350 ha, bet ziemas kviešu vai ziemas rapšu konkursam Zelta lauks Latvijā 2014 izraudzītā lauka platība nav mazāka par 10 ha (lauka pupām – 7 ha), lauks atrodas piebraucamu ceļu tuvumā. Kultūraugu mēslošanas plāniem saimniecībā jābūt aprēķinātiem, pamatojoties uz augšņu analīžu datiem, kas nav vecāki par pieciem gadiem. Konkursam pieteiktajos laukos nav lietoti nelegāli iegādāti, augu aizsardzības līdzekļu reģistrā neiekļauti preparāti. Augu aizsardzības līdzekļi glabājas un tiek izmantoti atbilstoši Labas lauksaimniecības prakses noteikumiem.

Katra saimniecība konkursam piesaka vismaz divu kultūraugu laukus.

ZL2014-logo1

Konkursa dalībniekiem būs iespēja uz atvieglotiem noteikumiem iegādāties saimniecībai sēklas materiālu, minerālmēslus, augu aizsardzības līdzekļus un tehniku, kā arī saņemt konkursa organizētāju firmu speciālistu bezmaksas konsultācijas.

Lai pieteiktos par dalībnieku konkursā, konkursa Zelta lauks Latvijā 2014 dalībnieka anketā jānorāda:

 •     saimniecības nosaukums, adrese, specializācija un apstrādājamā zemes platība;
 •     konkursam Zelta lauks Latvijā 2014 pieteiktie kultūraugi:
 •     to platība un raža saimniecībā 2013. gadā;
 •     apsētā platība saimniecībā 2013. gada rudenī 2014. gada ražai;
 •     konkursam izraudzītā lauka nosaukums, bloka Nr., platība, augsnes agroķīmiskās īpašības, cita informācija (kad lauks kaļķots (gads, CaCO3 t/ha), kad lauks saņēmis organisko mēslojumu, kādu un cik lielu devu, t/ha);
 •     priekšaugs (divus gadus iepriekš laukā audzētie augi);
 •     šķirne, izsējas norma, datums, kad lauks apsēts;
 •     iestrādātais mēslojums un veiktie augu aizsardzības darbi rudenī;
 •     izmantotā tehnika lauka apstrādei, mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu iestrādei un sējai.

Konkursa norise: saimniecība konkursam Zelta lauks Latvijā 2014 pieteiktajā laukā veic pasākumus, kas paredzēti saskaņā ar saimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju, kultūraugu mēslošanas plānu un nepieciešamajiem augu aizsardzības darbiem.

Maijā konkursa vērtēšanas komisijas pārstāvji apmeklē saimniecības, apskata konkursam pieteiktos laukus un pēc 3 ballu sistēmas (3 balles – teicama, 2 balles – laba, 1 balle – apmierinoša) novērtē augu pārziemošanu (lauka pupām vērtē augsnes apstrādes un sējas darbu kvalitāti), bet pēc 5 ballu sistēmas nezāļainību. Vērtēšanas rezultātus komisija
ieraksta Lauka apskates kartē Nr.1. Konkursa Zelta lauks Latvijā 2014 dalībnieka anketa paliek saimniecībā, lai tajā varētu ierakstīt augu attīstības laikā laukā veiktos pasākumus, iestrādātā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu daudzumu un citus rādītājus. Vērtēšanas komisijai paliek anketas kopija.

Pirms ražas novākšanas Konkursa vērtēšanas komisijas pārstāvji apmeklē saimniecību atkārtoti un kopā ar tās vadītāju vai agronomu vērtē konkursam pieteiktajā laukā veiktos pasākumus, to efektivitāti un bioloģisko ražu. Augu izlīdzinātību laukā vērtē pēc 3 ballu sistēmas, bet nezāļu ierobežošanu pēc 5 ballu sistēmas. Bioloģisko ražu ziemas kviešiem nosaka pēc produktīvo vārpu skaita kvadrātmetrā un graudu skaita vārpā, bet ziemas rapšiem pēc pāksteņu skaita kvadrātmetrā un sēklu skaita pākstenī. Rezultātus ieraksta Lauka apskates kartē Nr. 2.

Pēc ražas novākšanas konkursa Zelta lauks Latvijā 2014 dalībnieka anketā saimnieks ieraksta iegūto ražu, t/ha, tās mitrumu, %, un nosūta vērtēšanas komisijai.

Par lauka novākšanas laiku saimniecības vadītājs vai agronoms vienojas ar Konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju attiecīgajā zonā un ar SIA Baltic Agro pārstāvi, kuram jābūt klāt pie lauka novākšanas, iegūtās ražas uzskaites, kviešu graudu, rapšu un lauka pupu sēklu parauga noņemšanas un nogādāšanas laboratorijā kvalitātes pārbaudei. Par laukā iegūto ražu, tās mitrumu un parauga noņemšanu nosūtīšanai uz laboratoriju SIA Baltic Agro pārstāvis aizpilda aktu par parauga noņemšanu un nosūtīšanu laboratorijai, kuru paraksta pats, saimniecības vadītājs vai agronoms un Konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs attiecīgajā zonā. Aktu pievieno noņemtajam paraugam un nogādā laboratorijā.

Konkursa rezultātus pa novadiem – Kurzemi, Zemgali, Vidzemi un Latgali, kā arī pa Latviju kopumā izvērtē Konkursa vērtēšanas komisija kopā ar Rīcības komisiju un LLU ekspertiem pēc tam, kad:

 • no laboratorijas saņemti rezultāti par kviešu graudu, rapšu un lauka pupu sēklu kvalitāti kopā ar SIA Baltic Agro pārstāvja izveidoto aktu par parauga noņemšanu un laukā iegūto ražu un tās mitrumu;
 • no saimniecības saņemta Konkursa Zelta lauks Latvijā 2014 dalībnieka anketa par konkursā pieteiktajā laukā veiktajiem pasākumiem, iegūto ražu un tās mitrumu;
 • vērtēšanas komisija pēc augsnes agroķīmiskajām īpašībām novērtējusi augsnes auglību laukā;
 • vērtēšanas komisija pēc vienotas metodikas un cenām aprēķinājusi laukā patērētos līdzekļus, minerālmēslu un citu mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu iegādei vienas tonnas ziemas kviešu, ziemas rapšu un lauka pupu ražas ieguvei;
 • vērtēšanas komisija kopā ar LLU ekspertiem novērtējusi saimniecībās konkursā pieteiktajos laukos izmantoto agrotehniku.

Visi konkursa dalībnieki saņem diplomus par piedalīšanos konkursā un veicināšanas balvas, bet labāko rezultātu
ieguvēji – vērtīgas kompāniju balvas.
Konkursa dalībnieku apbalvošana paredzēta svinīgā noslēguma pasākumā 2014. gada 14. novembrī.

ZL2014-logo2