Nolikums

Konkursa Zelta lauks Latvijā 2018 nolikums

Konkursa mērķis:
izmantojot konkursa Zelta lauks Latvijā no 2009. līdz 2017. gadam gūtos rezultātus, popularizēt veiksmīgāko ziemas kviešu, ziemas rapšu un lauka pupu audzētāju pieredzi Latvijā.

Konkursā var piedalīties:
saimniecības, kurās apsaimniekojamā platība ir vismaz 300 ha, bet ziemas kviešu vai ziemas rapšu konkursam Zelta lauks Latvijā 2018 izraudzītā lauka platība nav mazāka par 10 ha (lauka pupām – 7 ha), lauks atrodas piebraucamu ceļu tuvumā. Kultūraugu mēslošanas plāniem saimniecībā jābūt aprēķinātiem, pamatojoties uz augšņu analīžu datiem, kas nav vecāki par pieciem gadiem. Konkursam pieteiktajos laukos nav lietoti nelegāli iegādāti, augu aizsardzības līdzekļu reģistrā neiekļauti preparāti. Augu aizsardzības līdzekļi glabājas un tiek izmantoti atbilstoši labas lauksaimniecības prakses noteikumiem.
Katra saimniecība konkursam piesaka vismaz divu kultūraugu laukus.
Konkursa dalībniekiem būs papildu iespēja saņemt konkursa organizētāju firmu speciālistu bezmaksas konsultācijas.

Lai pieteiktos dalībai konkursā, konkursa Zelta lauks Latvijā 2018 dalībnieka anketā jānorāda:
•    saimniecības nosaukums, adrese, specializācija un apstrādājamā zemes platība;
•    konkursam Zelta lauks Latvijā 2018 pieteiktie kultūraugi:
•    to platība un raža saimniecībā 2017. gadā;
•    apsētā platība saimniecībā 2017. gada rudenī 2018. gada ražai;
•    konkursam izraudzītā lauka nosaukums, platība;
•    šķirne, izsējas norma, datums, kad lauks apsēts;
•    iestrādātais mēslojums un veiktie augu aizsardzības darbi rudenī;
•    izmantotā tehnika lauka apstrādei, mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu iestrādei un sējai.

Konkursa norise
Saimniecība konkursam Zelta lauks Latvijā 2018 pieteiktajā laukā veic tos pasākumus, kas paredzēti saskaņā ar saimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju, kultūraugu mēslošanas plānu un nepieciešamajiem augu aizsardzības darbiem.
2017. gada novembrī konkursa organizatoriem un dalībniekiem ir plānots pieredzes apmaiņas seminārs.
Jau oktobrī Konkursa vērtēšanas komisijas pārstāvji apmeklē saimniecības, apskata konkursam pieteiktos laukus un pēc 3 ballu sistēmas (3 balles – teicama, 2 balles – laba, 1 balle – apmierinoša) novērtē augu sadīgšanu, sējumu gatavību ziemošanai. Konkursa vērtēšanas rezultātus komisija ieraksta Lauka apskates kartē Nr. 1. Martā un aprīlī vērtējam pārziemošanu (lauka pupām vērtē augsnes apstrādes un sējas darbu kvalitāti), bet pēc 5 ballu sistēmas – nezāļainību. Vērtēšanas rezultātus komisija ieraksta Lauka apskates kartē Nr. 2. Konkursa Zelta lauks Latvijā 2018 dalībnieka anketa paliek saimniecībā, lai tajā varētu ierakstīt augu attīstības laikā laukā veiktos pasākumus, iestrādātā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu daudzumu un citus rādītājus. Konkursa vērtēšanas komisijai paliek anketas kopija.
Pirms ražas novākšanas Konkursa vērtēšanas komisijas pārstāvji apmeklē saimniecību atkārtoti un kopā ar tās vadītāju vai agronomu vērtē konkursam pieteiktajā laukā veiktos pasākumus, to efektivitāti un bioloģisko ražu. Augu izlīdzinātību laukā vērtē pēc 3 ballu sistēmas, bet nezāļu ierobežošanu pēc 5 ballu sistēmas. Bioloģisko ražu ziemas kviešiem nosaka pēc produktīvo vārpu skaita kvadrātmetrā un graudu skaita vārpā, bet ziemas rapšiem pēc pāksteņu skaita kvadrātmetrā un sēklu skaita pākstenī. Rezultātus ieraksta Lauka apskates kartē Nr. 3.
Pēc ražas novākšanas konkursa Zelta lauks Latvijā 2018 dalībnieka anketā saimnieks
ieraksta iegūto ražu, t/ha, tās mitrumu, %, un nosūta Konkursa vērtēšanas komisijai.
Par lauka novākšanas laiku saimniecības vadītājs vai agronoms vienojas ar Konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju attiecīgajā zonā un ar SIA Baltic Agro pārstāvi, kuram jābūt klāt pie lauka novākšanas, iegūtās ražas uzskaites, kviešu graudu, rapšu un lauka pupu sēklu parauga noņemšanas un nogādāšanas laboratorijā kvalitātes pārbaudei. Par laukā iegūto ražu, tās mitrumu un parauga noņemšanu nosūtīšanai uz laboratoriju SIA Baltic Agro pārstāvis aizpilda aktu par parauga noņemšanu un nosūtīšanu laboratorijai, kuru paraksta pats, saimniecības vadītājs vai agronoms un Konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs attiecīgajā zonā. Aktu pievieno noņemtajam paraugam un nogādā laboratorijā.
Konkursa rezultātus pa novadiem – Kurzemi, Zemgali, Vidzemi un Latgali, kā arī pa Latviju kopumā izvērtē Konkursa vērtēšanas komisija kopā ar Konkursa rīcības komiteju pēc tam, kad:
•    no laboratorijas saņemti rezultāti par kviešu graudu, rapšu un lauka pupu sēklu kvalitāti kopā ar SIA Baltic Agro pārstāvja izveidoto aktu par parauga noņemšanu un laukā iegūto ražu un tās mitrumu;
•    no saimniecības saņemta Konkursa Zelta lauks Latvijā 2018 dalībnieka anketa par konkursā pieteiktajā laukā veiktajiem pasākumiem, iegūto ražu un tās mitrumu;
•    Konkursa vērtēšanas komisija pēc vienotas metodikas un cenām aprēķinājusi laukā patērētos līdzekļus minerālmēslu un citu mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu iegādei vienas tonnas ziemas kviešu, ziemas rapšu un lauka pupu ražas ieguvei;
•    Konkursa vērtēšanas komisija novērtējusi saimniecībās konkursā pieteiktajos laukos izmantoto agrotehniku.

Visi konkursa dalībnieki saņem diplomus par piedalīšanos konkursā un veicināšanas balvas, bet labāko rezultātu ieguvēji – vērtīgas balvas.
Konkursa dalībnieku apbalvošana paredzēta 2018. gada otrajā pusē svinīgā ceremonijā.

Konkursa Zelta lauks Latvijā 2018 dalībnieka anketu meklējiet nākamajos žurnāla Saimnieks LV numuros.
Tālr. informācijai 28611444 (Elīna Šmite)

Zelta lauka raksti