Konkursa Zelta lauks Latvijā septītā sezona

Aicinām visas saimniecības, kuras vēlas piedalīties konkursā Zelta lauks Latvijā 2016, līdz 04.03.2016. aizpildīt konkursa Zelta lauks Latvijā 2016 dalībnieka anketas sākuma daļu, kas saskaņā ar konkursa nolikumu nepieciešama, lai pieteiktos konkursam, un iesūtīt anketas kopiju izdevniecībai Saimnieks LV, adrese: Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV–1004 vai uz e-pastu: flla@flla.lv.

 

Konkursa Zelta lauks Latvijā 2016 organizēšanai izveidota rīcības komiteja un konkursa vērtēšanas komisija.
Konkursa rīcības komiteja:
Priekšsēdētājs – Egils Sviķis, SIA BALTIC AGRO.
Priekšsēdētāja vietnieks – Rihards Krastiņš, Nodibinājuma Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai dibinātājs.
Komitejas locekļi: kompāniju pārstāvji.
Konkursa vērtēšanas komisija: Jānis Kopmanis, Aiga Tillere, Aiva Kupfere.
Komisijas locekļi: konkursa rīcības komitejas locekļi.
Vērtēšanas komisijas darbu metodiski vada un konkursa vērtēšanas materiālus apkopo agronoms Jānis Kopmanis.

Konkursa Zelta lauks Latvijā 2016 nolikums

Konkursa mērķis: izmantojot konkursa Zelta lauks Latvijā 2009 līdz 2015 iegūtos rezultātus, popularizēt veiksmīgāko ziemas kviešu un ziemas rapšu, un lauka pupu audzētāju pieredzi Latvijā.
Konkursā var piedalīties: saimniecības, kurās apsaimniekojamā platība ir vismaz 350 ha, bet ziemas kviešu vai ziemas rapšu konkursam Zelta lauks Latvijā 2016 izraudzītā lauka platība nav mazāka par 10 ha (lauka pupām – 7 ha), lauks atrodas piebraucamu ceļu tuvumā. Kultūraugu mēslošanas plāniem saimniecībā jābūt aprēķinātiem, pamatojoties uz augšņu analīžu datiem, kas nav vecāki par pieciem gadiem. Konkursam pieteiktajos laukos nav lietoti nelegāli iegādāti, augu aizsardzības līdzekļu reģistrā neiekļauti preparāti. Augu aizsardzības līdzekļi glabājas un tiek izmantoti atbilstoši Labas lauksaimniecības prakses noteikumiem.
Katra saimniecība konkursam piesaka vismaz divu kultūraugu laukus.
Konkursa dalībniekiem būs iespēja uz atvieglotiem noteikumiem iegādāties saimniecībai sēklas materiālu, minerālmēslus, augu aizsardzības līdzekļus un tehniku, kā arī saņemt konkursa organizētāju firmu speciālistu bezmaksas konsultācijas.

Lai pieteiktos dalībai konkursā, konkursa Zelta lauks Latvijā 2016 dalībnieka anketā jānorāda:

  • saimniecības nosaukums, adrese, specializācija un apstrādājamā zemes platība;
  • konkursam Zelta lauks Latvijā 2016 pieteiktie kultūraugi:
  • to platība un raža saimniecībā 2015. gadā;
  • apsētā platība saimniecībā 2015. gada rudenī 2016. gada ražai;
  • konkursam izraudzītā lauka nosaukums, bloka Nr., platība, augsnes agroķīmiskās īpašības, cita informācija (kad lauks kaļķots (gads, CaCO3 t/ha), kad lauks saņēmis organisko mēslojumu, kādu un cik lielu devu, t/ha);
  • priekšaugs (divus gadus iepriekš laukā audzētie augi);
  • šķirne, izsējas norma, datums, kad lauks apsēts;
  • iestrādātais mēslojums un veiktie augu aizsardzības darbi rudenī;
  • izmantotā tehnika lauka apstrādei, mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu iestrādei un sējai.

Konkursa norise: saimniecība konkursam Zelta lauks Latvijā 2016 pieteiktajā laukā veic tos pasākumus, kas paredzēti saskaņā ar saimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju, kultūraugu mēslošanas plānu un nepieciešamajiem augu aizsardzības darbiem.
2016. gada martā konkursa organizatoriem un dalībniekiem ir plānots pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju.
Maijā konkursa vērtēšanas komisijas pārstāvji apmeklē saimniecības, apskata konkursam pieteiktos laukus un pēc 3 ballu sistēmas (3 balles – teicama, 2 balles – laba, 1 balle – apmierinoša) novērtē augu pārziemošanu (lauka pupām vērtē augsnes apstrādes un sējas darbu kvalitāti), bet pēc 5 ballu sistēmas nezāļainību. Vērtēšanas rezultātus komisija ieraksta Lauka apskates kartē Nr. 1. Konkursa Zelta lauks Latvijā 2016 dalībnieka anketa paliek saimniecībā, lai tajā varētu ierakstīt augu attīstības laikā laukā veiktos pasākumus, iestrādātā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu daudzumu un citus rādītājus. Vērtēšanas komisijai paliek anketas kopija.
Pirms ražas novākšanas konkursa vērtēšanas komisijas pārstāvji apmeklē saimniecību atkārtoti un kopā ar tās vadītāju vai agronomu vērtē konkursam pieteiktajā laukā veiktos pasākumus, to efektivitāti un bioloģisko ražu. Augu izlīdzinātību laukā vērtē pēc 3 ballu sistēmas, bet nezāļu ierobežošanu pēc 5 ballu sistēmas. Bioloģisko ražu ziemas kviešiem nosaka pēc produktīvo vārpu skaita kvadrātmetrā un graudu skaita vārpā, bet ziemas rapšiem pēc pāksteņu skaita kvadrātmetrā un sēklu skaita pākstenī. Rezultātus ieraksta Lauka apskates kartē Nr. 2.
Pēc ražas novākšanas konkursa Zelta lauks Latvijā 2016 dalībnieka anketā saimnieks ieraksta iegūto ražu, t/ha, tās mitrumu, %, un nosūta vērtēšanas komisijai.
Par lauka novākšanas laiku saimniecības vadītājs vai agronoms vienojas ar Konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju attiecīgajā zonā un ar SIA Baltic Agro pārstāvi, kuram jābūt klāt pie lauka novākšanas, iegūtās ražas uzskaites, kviešu graudu, rapšu un lauka pupu sēklu parauga noņemšanas un nogādāšanas laboratorijai kvalitātes pārbaudei. Par laukā iegūto ražu, tās mitrumu un parauga noņemšanu nosūtīšanai uz laboratoriju SIA Baltic Agro pārstāvis aizpilda aktu par parauga noņemšanu un nosūtīšanu laboratorijai, kuru paraksta pats, saimniecības vadītājs vai agronoms un Konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs attiecīgajā zonā. Aktu pievieno noņemtajam paraugam un nogādā laboratorijā.

Konkursa rezultātus pa novadiem – Kurzemi, Zemgali, Vidzemi un Latgali, kā arī pa Latviju kopumā izvērtē Konkursa vērtēšanas komisija kopā ar Rīcības komisiju pēc tam, kad:
no laboratorijas saņemti rezultāti par kviešu graudu, rapšu un lauka pupu sēklu kvalitāti kopā ar SIA Baltic Agro pārstāvja izveidoto aktu par parauga noņemšanu un laukā iegūto ražu un tās mitrumu;
no saimniecības saņemta Konkursa Zelta lauks Latvijā 2016 dalībnieka anketa par konkursā pieteiktajā laukā veiktajiem pasākumiem, iegūto ražu un tās mitrumu;
vērtēšanas komisija pēc vienotas metodikas un cenām aprēķinājusi laukā patērētos līdzekļus minerālmēslu un citu mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu iegādei vienas tonnas ziemas kviešu, ziemas rapšu un lauka pupu ražas ieguvei;
vērtēšanas komisija novērtējusi saimniecībās konkursā pieteiktajos laukos izmantoto agrotehniku.
Visi konkursa dalībnieki saņem diplomus par piedalīšanos konkursā un veicināšanas balvas, bet labāko rezultātu ieguvēji – vērtīgas balvas.
Konkursa dalībnieku apbalvošana paredzēta svinīgā noslēguma pasākumā 2016. gada 17. novembrī.

Anketa:

anketa