Ziedojumi

Nodibinājums „Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai” (turpmāk – Fonds) ir bezpeļņas organizācija, kas realizē Latvijas lauku attīstības un izglītības programmas, lai veicinātu lauksaimniecības un lauku attīstību.

Fonds aktīvi darbojas kopš 2011. gada pavasara. Palīdzība Fondam un tā mērķu sasniegšanai ir ļoti nepieciešama un tiks augstu novērtēta! Ieguvējs būs visa Latvijas sabiedrība.

Fiziskas un juridiskas personas var ziedot Fondam savus līdzekļus vispārīgi, nenorādot konkrētu mērķi, kā arī veikt mērķziedojumus vai mērķiemaksas.

Ziedojot līdzekļus Fondam, tie tiks izmantoti Fonda darbībai un Fonda mērķu sasniegšanai pēc Fonda ieskatiem un nepieciešamības, rīkojot pasākumus, konkursus, apmācības, izstādes, akcijas, dibinot un piešķirot stipendijas.

Veicot mērķziedojumus vai mērķiemaksas ar konkrētu mērķi, tās tiks izmantotas tikai konkrētā, ziedotāja norādītā pasākuma vai citas aktivitātes atbalstam un īstenošanai.

Ziedojumus var veikt:

– iemaksājot (ieskaitot) naudu Fonda kontā, norādot ziedotāju un ziedojuma mērķi;

– ziedot kustamas lietas vai nekustamu mantu.

Ja Fondam tiek nodotas nereģistrējamas kustamas lietas, par to tiek sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts.

Reģistrējamu kustamo lietu un nekustamo lietu nodošana tiek noformēta ar ierakstu attiecīgajā reģistrā vai Zemesgrāmatā.

Pirms ziedojuma veikšanas vēlams sazināties ar Fondu pa telefonu vai rakstīt uz e-pastu, ja ziedotājs vēlas, var arī norunāt tikšanos ar Fonda pārstāvjiem. Nepieciešamības gadījumā par ziedojumu Fonds var sagatavot līgumu.

Izdarot ziedojumus, vēlams norādīt to, vai ziedotājs atļauj publicēt savu vārdu ziedotāju sarakstā, vai arī vēlas palikt anonīms.

Gan mājaslapā, gan no Fonda pārstāvjiem var uzzināt par Fonda rīkotajiem pasākumiem, notikumiem un aktivitātēm, lai izdarītu savu izvēli – ziedot līdzekļus vai mantu fonda darbībai un atbalstam.

Rekvizīti:

Nodibinājums „Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai”

Reģ. Nr. 40008177151

PVN Reģ. nr. LV40008177151

Juridiskā adrese: Izstāžu komplekss Rāmava, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas novads, LV-1076

Biroja adrese: Mūkusalas iela 42E, Rīga, LV-1004

E-pasts: flla@flla.lv, birojs@flla.lv; mājaslapa www.flla.lv, www.traktordiena.lv, www.laukiienakpilseta.lv

Paraksttiesīgā persona saskaņā ar statūtiem –

valdes priekšsēdētājs Rihards Krastiņš

Banka AS Swedbank, Kods HABALV22

Konts LV85HABA0551033002252

Tālruņi:

26128855 – Rihards Krastiņš – valdes priekšsēdētājs